Government of Nepal

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Department of Water Resources and Irrigation

Sikta Irrigation Project

Nepalgunj, Banke

Photo Gallery
Card image cap

पश्चिम मूलनहर अन्तर्गतका शाखा नहरबाट पम्प प्रयेग गरी रोपाई हुँदै । View Photos

Card image cap

श्रीमान् महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक ज्यूहरुबाट मिति २०७९।०१।२४ गते यस आयोजनाको पश्चिमी मूलनहर, पूर्वी मूलनहर र बाँध स्थलको स्थलगत निरीक्षण View Photos

Card image cap

पूर्वीमूलनहर निर्माण कार्य View Photos

Card image cap

पश्चिमी शाखा प्रशाखा नहरहरुको निर्माण कार्य View Photos

Card image cap

Sikta Layout MAp View Photos