नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सिक्टा सिंचाई आयोजना

नेपालगंज, बाँके

सुचनाहरु
S.N Title Category Published Date Publisher
1 बोलपत्र आहवान सुचनाहरु 2080-02-21 SIP View Details
2 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2080-01-24 Karobar View Details
3 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-12-22 SIP View Details
4 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-12-12 Sikta View Details
5 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचनाहरु 2079-11-17 SIP View Details
6 बोलपत्र आहवान सुचनाहरु 2079-11-08 SIP View Details
7 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-11-04 SIP View Details
8 गुरुवागाउँ शाखा (S6) नहरको जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारे सुचनाहरु 2079-10-18 Gorkhapatra View Details
9 बोलपत्र आव्हान सुचनाहरु 2079-10-17 SIP View Details
10 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सुचनाहरु 2079-10-17 SIP View Details